Välkommen till EA Källa AB

Vi utför alla typer av rör och ventilations­entreprenader.

EA Källa AB är ett företag inom VVS industrin, som utför entreprenader inom installation av vatten, avlopp, kyla, värme och ventilation.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

EA Källa ansvarar för att egna och leverantörers arbeten är planerade och utformade så att arbetsmiljön är säker att vistas i. EA Källa ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljön. Ohälsa och olyckor ska förebyggas och incidenter ska rapporteras. Vi jobbar säkert eller inte alls.

Anställda och alla som arbetar för EA Källa ska regelbundet utbildas i säker arbetsmiljö och relevant information ska finnas lättillgänglig på ett språk som alla i vår verksamhet förstår.

EA Källa tillhandahåller relevant skyddsutrustning till samtliga anställda och ansvara för att underleverantörer tillhandahåller relevant skyddsutrustning till sina anställda.

EA Källas personal får inte vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid på arbetsplatsen. Beställaren har rätt att kontrollera detta genom stickprov utan förvarning.

EA Källa tillser att alla verksamma, oavsett anställnings- och kontraktsform omfattas av olycksfallsförsäkring.

Samtliga anställda har tillgång till Globenhälsan AB.

Utrustning